';

Taekwondo, Simone Alessio alle Olimpiadi “Sono felicissimo”